Raadsvergaderingen 7 en 8 november gemeente Voorst

Over een andere boeg

Voortvarend Voorst wil u graag informeren over twee raadsvergaderingen

Op 7 en 8 november waren de raadsvergaderingen. Iedereen had erg zijn best gedaan om de Griffie, het College en daarmee alle raadsleden en fractievertegenwoordigers vele uren van de straat te houden. Er zijn twee besluiten genomen en een amendement ingediend. Er waren twee raadsvoorstellen. In totaal lagen er 23 moties, Vijftien moties zijn behandeld, drie werden ingetrokken en vijf moties werden gewijzigd. In dit artikel benader ik de moties vooral vanuit het perspectief van Voortvarend Voorst.

Maar, eerst een woord van dank aan Jan Osinga die, tijdens het verlof van Lianne van den Brand, haar uitstekend heeft waargenomen. Lianne zien we vanaf 18 november weer terug.

Een frisse blik; gaat over een jongerenraad en een jongerenburgemeester

Deze motie is samen met VVD/Liberaal200, PvdA/Groen Links en het CDA door Voortvarend Voorst ingediend. Toegezegd is dat er voor 1 maart 2023 een voorstel komt voor de invulling van een jongerenraad. Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen lid worden.  Mogelijk komt er ook een jongerenburgemeester. Deze motie is door de hele raad aangenomen. Daar zijn we erg blij mee. We komen zo tegemoet aan de wens van jongeren om ook deel te kunnen nemen aan ‘politieke keuzes en besluiten’.

Van de regen in de drup; gaat over een fietsenstalling bij het gemeentehuis

Ingediend door Voortvarend Voorst. Wij zijn van mening dat ook bezoekers aan het gemeentehuis hun fiets droog moeten kunnen stallen. Het idee was een overdekte fietsenstalling nabij de hoofdingang; Er was veel hilariteit bij de behandeling van dit voorstel, mede door de voorbeelden die door Danny werden ingebracht. Het is terug te vinden op onze website! De motie is helaas niet aangenomen 3 voor en 16 tegen. We kunnen ons wel (een beetje) vinden in de reactie van de wethouder. Bij slecht weer en als het hard regent, kunnen burgers hun fiets, wat betreft de wethouder, “best even”, onder de luifel plaatsen.

De motie is verworpen. 3 voor en 16 tegen.

Huub, Huub, Barbatruc; gaat over betaalbare woningen

Een motie ingebracht door Voortvarend Voorst en gesteund door VVD/Liberaal 2000, PvdA/Groen Links en het CDA. Er is al heel lang vraag is naar betaalbare huur- en koopwoningen. Jongeren verlaten daarom onze mooie gemeente. De doorstroming is beperkt. De groep statushouders zorgt ook voor een toename van de vraag naar woonruimte. Ons idee is dat er eigenlijk een ‘casemanager’ aangesteld zou moeten worden. Iemand die vraag en aanbod in kaart brengt en kan bemiddelen als mensen kleiner of groter willen wonen. Eigenlijk vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Wat we willen van het college is een extra inspanning. Door de toezegging van het College en doordat meerdere partijen een vergelijkbare motie hebben ingediend, hebben we deze motie ingetrokken. Een van de voorstellen die het wel gehaald heeft is mogelijk maken van het bouwen voor een en twee persoonshuishoudens. We blijven de ontwikkelingen volgen, houden druk op de ketel en geven het College graag de tijd om dit goed te regelen.

Zon op eigen dak, een motie van Voortvarend Voorst, VVD/Liberaal 2000, PvdA/Groen links

Gaat over het duurzaam gebruik van daken (zonnepanelen en groene daken) op industriële en overige gebruiksfuncties. Door het toevoegen van maatwerkregels aan bestaande en toekomstige omgevingsplannen ontstaan er meer mogelijkheden.  De motie is op basis van voorstellen door het College ingetrokken omdat, na informatie door de wethouder, de voorgestelde opties nu ook al mogelijk zijn.

De paden op, de modder uit, motie van Arend Jansen

Gaat over het wandelpad dat begint op de parkeerplaats achter het gemeentehuis en eindigt achter het Zone College. De motie is ingediend om het wandelen gedurende het hele jaar, vooral burgers met een hulpmiddel, mogelijk te maken. Als het nat is dan is het een “modderpad”. Deze motie is ingetrokken na de toezegging van de wethouder. Er loopt een pilot op een andere plaats en als de ervaringen positief zijn dan kan dit pad ook op dezelfde wijze worden ‘verhard’. De motie is, na de toelichting en informatie ingetrokken. We wachten de ontwikkelingen af en gaan er van uit dat er in het voorjaar of zomer met droge voeten gewandeld kan worden.

Gas d’r op

Een gezamenlijke motie van Voortvarend Voorst, PvdA/GL, CDA, VVD/Liberaal 2000 en Gemeente Belangen Omdat de overheid heeft besloten dat ook onze gemeente geen ‘Russisch gas’ mag inkopen is de gasprijs zesmaal hoger geworden. Afgesproken is dat de Gemeente, samen met het inkoopcollectief de landelijke overheid aan gaan spreken op haar verantwoordelijkheid. De vraag is om een tegemoetkoming tot eind maart 2023 te vragen; de landelijke overheid dient naar onze mening het verschil in ons contract tussen de piek van oktober 2022 en de gasprijzen in maart te compenseren tot einde contract; De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Wonen in eigen dorp

De motie een en twee persoonshuishoudens houdt in dat er meer voor één- en tweepersoonshuishoudens betaalbare woningen gebouwd moeten worden; Deze motie van D66 is door de voltallige raad aangenomen. De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Zwemmen geeft energie

Deze motie is met 14 stemmen voor aangenomen. Gestart wordt met een haalbaarheidsonderzoek voor een energiezuinig zwembad, eigenlijk een zwembad dat energie oplevert. De motie is aangenomen met 14 stemmen voor (CDA, VVD-Liberaal2000, Voortvarend Voorst, PvdA-GroenLinks, D66, SGP) en 5 stemmen tegen (Gemeente Belangen)

Verduurzamen doen we in de wijk

Dit is een motie die vooral gaat over het verduurzamen van het bestaande bestand aan sociale huurwoningen. Hierbij valt te denken aan isolatie, nieuw thermopane en het plaatsen van zonnepanelen. De motie is aangenomen met 14 stemmen voor (CDA, VVD-Liberaal2000, Voortvarend Voorst, PvdA-GroenLinks, D66, SGP) en 5 stemmen tegen (Gemeente Belangen).

‘Wie goat d’r veur’,

Ton Janssen.

 

Recommended Posts