Diversiteit en inclusie

VoortvArend Voorst schrijft in haar verkiezingsprogramma 2022-2026; ‘ de gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de ondersteuning aan inwoners op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. ‘VoortvArend Voorst streeft naar een inclusieve samenleving.

Uitganspunten van een inclusie
Zijn, gelijkheid, solidariteit, autonomie en participatie. Om tot een inclusieve samenleving te komen zijn, bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid van belang. Het wiel is 3500 jaar geleden al uitgevonden. Dat gaan we niet opnieuw doen.
We sluiten graag aan bij de handreiking van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dat handvaten geeft voor een inclusieve samenleving en organisatie. Wij vinden dat de Gemeente Voorst hierin een belangrijke voorbeeldfunctie heeft. Ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking zorgt ervoor dat er begrip ontstaat voor de verschillende perspectieven van waaruit mensen denken. Een vertrekpunt is ook het verdrag van 2016, aangenomen in de Verenigde Naties dat gaat over de rechten van mensen met een beperking. Voor gemeenten betekent dit dat zij passende maatregelen moeten nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. Dus dat mensen met een beperking:

 • Vrijelijk kunnen kiezen waar, met wie en hoe zij willen wonen en leven;
 • De beschikking hebben over zorg en diensten die hen waar nodig ondersteunen bij het participeren in de samenleving;
 • Net als iedereen toegang hebben tot informatie, producten, openbare voorzieningen, maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte.

Een inclusieve samenleving
Gaat over; gelijkheid, solidariteit, autonomie en participatie. Om tot een inclusieve samenleving te komen is van belang; bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid.

 • Realiseer en erken dat er drempels zijn in de samenleving;
 • Zorg ervoor dat er begrip ontstaat voor de verschillende perspectieven van waaruit mensen denken;
 • Toegankelijkheid is een eerste voorwaarde om mee te kunnen doen, denk hierbij niet alleen aan de rolstoelgebruiker, mensen die door en of blind zijn. Het gaat ook om mensen waaraan je niet zo goed kunt zien dat zij een beperking hebben.

Inclusieve organisatie
Maakt zo goed mogelijk gebruik van de diverse talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige)( werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverbijfsduur, geslacht, beperking of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.

Wij hebben de verschillende uitgangspunten op een rij gezet, met elkaar besproken en gepresenteerd aan de wethouder. We zijn het eens over de uitgangspunten. Op korte termijn gaat een ambtelijke werkgroep aan de slag met een inventarisatie, het aanbrengen van samenhang en een inclusieagenda. Wij zijn hier graag direct bij betrokken. Ons doel is dat bij alle beleidsvoorstellen en uitvoering hiervan antwoord is gegeven op de vraag, Is voldaan aan de uitgangspunten van een inclusieve samenleving en organisatie?
Wordt vervolgd, Jan Mulder & Ton Janssen, VoortvArend Voorst.

Dorpsplein Twello
Dank voor de reacties op info@voortvarendvoorst.nl

Nieuwe fractievoorzitter voor VoortvarendVoorst

Wisseling van de wacht. Arend Jansen had het al aangekondigd, hij doet een stapje terug. U heeft het kunnen lezen in het Voorster Nieuws van 13 september. Merken we daar wat van? Jazeker! Onze nieuwe fractievoorzitter is Danny Roelofs. Hij zit onze vergaderingen voor en is zowel voor als achter de schermen erg actief. Arend draagt het stokje in alle vertrouwen over en is blij dat de jongere generatie onder aanvoering van Danny met volle energie verder gaat. We roepen iedereen – jong en oud – die zich aangetrokken voelt tot de politiek en onze partij op om zich te melden bij Danny. Kom eens met ons in gesprek en wie weet word je net zo enthousiast en kom je onze geledingen versterken. O ja, zijn allereerste algemene beschouwingen, kun je vinden op onze website (www. voortvarendvoorst.nl) en social media.

Wandel- en fietspaden

Binnen een half jaar na de toezegging van onze wethouder Rosmarijn Boender zijn er diverse wandel- en fietspaden verhard. Met name het wandelpad achter het Zone-College ligt er nu prachtig bij. Complimenten! Het is heerlijk wandelen met al die regenbuien. We zien ook graag dat er vaart wordt gemaakt met het Fliertpad.

Gemeente Voorst koestert cultuur

Een mooie en waardevolle bijlage over cultuur in het Voorster Nieuws van 20 september! Een aandachtspuntje is de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen. Een beetje jaloers zijn we op de acties die in de gemeente Deventer zijn gevoerd in het kader van de Week van de toegankelijkheid. Daar kunnen ook wij nog wat van leren als we het hebben over diversiteit en inclusiviteit.

Het dorpsplein in Twello

De evaluatie van de veranderingen op en aan het dorpsplein in Twello vindt één dezer dagen plaats. Heeft u op- en/of aanmerkingen? Laat het ons en/of de gemeente Voorst dan weten. Wij zijn achter de schermen actief en hopen daar binnenkort meer over te kunnen vertellen.

Inclusie Agenda

In het Voorster Nieuws 38e jaargang week 45 is een groot artikel geplaatst: ‘iedereen kan meedoen’. Mooi dat onze gemeente hier aandacht voor vraagt. Wij zouden zeggen; ‘iedereen moet mee kunnen doen’. De Lokale Inclusie Agenda met daarin plannen om iedereen mee te kunnen laten doen in onze Voorster samenleving, waar wij al ruim een jaar voor pleiten, wordt in 2024 gepresenteerd!

Regenboogbankje

Het regenboogbankje in Twello, een fan-tas-tisch initiatief. ‘Meedoen en mee kunnen doen maakt mensen gelukkig’. En zoals de 14-jarige Roos zegt: ‘heb elkaar lief!’ Op kunnen komen, maar vooral op mogen komen voor wie je bent en waar je voor staat, is een belangrijk voorrecht in ons land.

Engelenburg

VoortvArend Voorst is van mening dat de opvang van vluchtelingen nodig is. De vraag is: wachten we af tot de Spreidingswet er is of nemen we zelf het initiatief? Wat je ook vindt van de actie van de ondernemers van de Engelenburg, het getuigt wel van ondernemerschap. Snel acteren als het nodig is, klaarstaan voor alle uitdagingen. Wellicht kunnen de ondernemers in Voorst ook de koppen bij elkaar steken en de gemeente Voorst adviseren waar zij wel plek zien voor (minderjarige) vluchtelingen en/of statushouders! Ondertussen gaat de gemeente Voorst een plan presenteren hoe om te gaan met de opvang van statushouders en vluchtelingen. Wij zien dat er nog wat winst te behalen valt als inwoners, ondernemers en organisaties betrokken worden bij de plannen en de realisering ervan.

Bussloo het nieuwe voetbaloord van de KNVB?

We voegen nu niets toe aan het artikel in de Stentor van vorige week dinsdag.

Wordt vervolgd
Namens VoortVarend Voorst
Ton Janssen.

Algemene beschouwingen november 2023

Beste inwoners,

Mijn zoontje is twee jaar oud. Hij heeft een grote zus van vijf en twee liefdevolle ouders. Dit kleine wondertje van ons zit in een slaapregressie, dit houdt in dat hij elke nacht zijn bed uit klimt en papa en mama nu al weken uit hun slaap houdt. Vijf uur slaap per nacht zou een zegen zijn, de werkelijkheid ligt eerder tussen de drie en vier uur. Een tekort aan slaap levert geheugen- en concentratieproblemen op, stemmingswisselingen en een lagere reactie vermogen. In het leven heb je het soms niet voor het kiezen. Onze situatie lijkt uitzichtloos maar, in vergelijk met dat van veel andere mensen een weldaad. Het is niet anders…

Tegelijkertijd, we blijven dichter bij huis en kijken we naar de dingen die we mogelijk wel kunnen veranderen:

 • Tot je veertigste thuis wonen door een tekort aan betaalbare woningen…
 • Op zoek naar een tweede baan door de prijsstijgingen…
 • Betalen voor het terug leveren van je opgewekte stroom…
 • Geen stukje vlees maar een blik bonen…
 • Geen lekkers in je schoen van “Sinterklaas” of cadeautje onder de boom met kerst…het is niet anders.

En, probeer maar eens positief te blijven als je je energierekening bekijkt vanonder een fleece dekentje op de bank. Ben je nog een trotse inwoner als je geconfronteerd wordt met een rekening die je niet kan betalen. Oké, het geldt voor een bepaalde groep, want we kennen ook de groepen mensen met meerdere vakanties per jaar, een dure camper en eenzame ouderen in een veel te groot huis. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat vooral onze jongeren zich het meest zorgen maken om; de inflatie, de woningmarkt en de hoge gas- en energieprijzen. Dus laten we met zijn allen keihard blijven werken aan betaalbare woningen, energiebesparende modernisering en vruchtbare plannen om onze prijzen te stabiliseren. Blijven we aandacht vragen voor ‘stille armoede’, eenzaamheid en een evenwichtige woningmarkt. Streven we naar een inclusieve gemeente die diversiteit omarmt en iedereen kan en mag meedoen. Het zou mooi zijn als onze jeugd zich zorgen kan gaan maken om hun outfit voor de discoavond in Pampus en hun energie kan steken in het tentamen biologie. En net als mijn zoon na wat inspanning weer zorgeloos kan gaan slapen.
Ondanks de financiële malaise in het land lijkt Voorst het qua financieel sociaal beleid goed te doen. Met royale regelingen als de bijzondere bijstand tot 200% en de energietoeslag tot 125% van de bijstandsnorm. Daar zijn we trots op. Er klinken ook waarschuwingen, blijft de overheid de gemeenten ook na 2026 financieel voldoende ondersteunen? Of, worden de burgers toch de pinautomaat van de gemeente en het rijk?

Er staan mooie initiatieven op de begroting zoals het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen, vroeg signalering van schuldenproblematiek, een goed doortimmerd verkeersplan voor Twello “haalbaar en betaalbaar” en een onderzoek naar een energiearm zwembad.  Maar VoortvArend Voorst ziet ook uitdagingen en worstelt met het thema verborgen armoede. Met name de groep die net buiten alle regelingen valt. De onderkant van onze middenklasse. Die met een volle tank benzine a 100 euro per week naar zijn werk rijdt en onderweg overpeinsd hoe hij de vrijwillige bijdrage aan de basisschool nu weer moet betalen.

Hoe krijgen we betaalbare woningen voor onze inwoners van de grond? Hoe kunnen we vluchtelingen zodanig huisvesten zonder woningen van de reguliere markt af te halen zodat wij daar zelf trots op kunnen zijn. We omarmen creatieve plannen, verwelkomen initiatieven van de inwoners en zijn kritisch op prestigeprojecten. Ook als coalitiepartij is het belangrijk de vinger op de zere plek te leggen en de koers van dit college kritisch te volgen. VoortvArend Voorst volgt het beleid grondig en blijft daarbij trouw aan haar eigen uitgangspunten. Geen zonnepanelen op kostbare landbouwgrond. Een evenwichtig en transparant ambtenarenapparaat dat zich dienstbaar inzet. We zien kansen als het gaat om subsidie aanvragen en het nivelleren van de leges.

 • Denk innovatief, lever geen stroom terug als je ervoor moet gaan betalen maar laad de auto ‘s van je medewerkers of inwoners op tijdens de piekuren.
 • Druk eventuele leges vanuit de gemeente na de invoering van de omgevingswet niet onder het eigen geld maar verwerk ze in de grondprijs zodat het met de hypotheek mee kan.
 • Kijk voor subsidies eens buiten de grenzen en onderzoek wat we Europees binnen kunnen halen.

Ik wil de voorzitter bedanken voor het woord dat mij is gegeven, de organisatie en het college voor de stukken die voor ons liggen, mijn collega raadsleden voor het debat dat we om de inhoud met elkaar kunnen voeren en de pers voor het mooie artikel dat in dit vrije land kan worden geschreven.

Tot slot, het is niet erg om door een zure appel heen te bijten, maar je moet die appel wel kunnen kopen.

Algemene politieke beschouwing op het jaar 2024

Voorzitter, college, collega’s, medewerkers, burgers en buitenlui,

VoortvArend Voorst vind het fijn dat er een andere cultuur zichtbaar wordt voor onze inwoners. Dit college zit er nu een jaar. Een jaar dat gebruikt is om een eigen stempel te drukken op de bestuurscultuur in Voorst. Onze leus is ‘over een andere boeg’ En dat is niet zomaar! Wij vinden dat het noodzakelijks was. En als wij ons oor te luister leggen bij de inwoners om ons heen, dan hebben ze dat langzaam aan wel in de gaten. Een opener cultuur wordt steeds beter zichtbaar: Op bezoek gaan als wethouder bij inwoners om een luisterend oor te bieden en kenbaar maken dat ze er toe doen, dat is niet altijd even makkelijk.

“Omdat dat altijd zo is geweest” mentaliteit in de organisatie, daar moet een eind aan komen en daar moet je je als college dan ook niet achter verschuilen. Zo van: “individuele gevallen daar gaan we niet op in”. Maar in de politiek gaat het juist om individuele gevallen! In de sociale zekerheid, in het onderwijs en bij het toekennen van extra gelden voor een organisatie of gezin. Onze inwoners snappen soms niks van de regels die de overheid hanteert. Elk geval staat op zichzelf, met zijn eigen historie of eigen problematiek.

VoortvArend Voorst zet ook stevig in op een inclusieve samenleving waarin we streven naar gelijke behandeling voor iedereen. Ons motto is ‘iedereen telt’! We zijn dan ook verheugd dat het college aan de slag gaat met een inclusiviteitsagenda, aangezien het zelfstandig mee kunnen doen voor iedereen op alle terreinen van het leven voor VoortvArend Voorst erg belangrijk is.

Als inwoners soms niet begrijpen waarom iets niet kan of waarom iets moet dan moet je je als bestuurder op je achterhoofd krabben of de overheid nog wel begrijpelijk overkomt. Alle begin is moeilijk, voor het college maar ook voor de partijen die het college vormen, de fracties dus. Daarnaast heb je ook nog te maken met het dualisme en wij als VoortvArend Voorst zijn collegepartij zonder wethouder en daar vinden wij langzaam onze weg in.

Rapport ‘Kompanen’ hebben wij wel verfrissend gevonden, die legt de vinger op de zere plek wat ons betreft als het gaat om bereikbare woningbouw, zoals de bouw van sociale huurwoningen. Jarenlang is hier te weinig in geïnvesteerd, dus wat ons betreft kan daar een inhaalslag in gemaakt worden. Minister De Jonge onderstreept ook dat bouwgrond veel te duur wordt gehouden. Goed voor de kas van de gemeente maar of dat ook goed is voor de inwoners die daarop aangewezen zijn…

Voor een goedkope gezinswoningen moet je al snel € 300.000 uit je mouw schudden, dat is niet voor iedereen weggelegd. Als beide partners iets boven het minimumloon verdienen dan raak je al gauw de huurtoeslag kwijt waardoor je al snel een huur van 900 à 1000 euro in de maand moet betalen. In zijn algemeen kun je zeggen dat besturen steeds ingewikkelder wordt, vooral als het gaat om inwoners die aandacht vragen, gezinsondersteuning, extra begeleiding op school en hulp als je ouder wordt met de start van de dag. Daarom vind VoortvArend Voorst, het gaat niet om de mensen die zich kunnen redden, het gaat om de mensen die zich niet kunnen redden, hoe oud of jong ze ook zijn.

Een paar 100 kilometer verderop van hier vinden elke dag onschuldige burgers en kinderen de dood. Ook militairen sneuvelen bij bosjes en ziekenhuizen en woonblokken worden verwoest omdat één iemand een bizar idee in zijn hoofd heeft gehaald. Even verder heerst er honger en zitten mensen in mensonterende kampen zonder uitzicht op een beter leven. Dat die mensen op drift raken en op zoek gaan naar een beter leven dat zouden wij ook doen. Kwetsbare mensen die echt hulp nodig hebben die kunnen rekenen op VoortvArend Voorst. Want iedereen telt.

Arend Jansen, fractievoorzitter VoortvArend Voorst 12 juni 2023

Stilstaan bij onze vrijheid

Deze weken van het jaar staan in het teken van herdenken. We staan stil bij de bevrijding van ons land, dit jaar alweer 78 jaar geleden. En ook bij het feit dat – hoewel wij in vrijheid mogen leven – dit niet vanzelfsprekend is.

Afgelopen donderdag bezochten Lianne en Jan-Willem Posterenk dat op 13 april 1945 door de Canadezen werd bevrijd. Dit werd op bijzondere wijze herdacht, mede door middel van foto’s van de omgekomen bevrijders die waren bevestigd op de Wilpermolen.

Op zaterdag werd de operatie Cannonshot onder grote belangstelling herdacht bij de dorpskerk in Wilp. Deze operatie was op 12 april 1945 het begin van een groot offensief om het noorden van Nederland – en de Veluwe – te bevrijden. De aanwezigheid van twee re-enactmentgroepen en de historische voertuigen maakten de gebeurtenissen van toen op beeldende wijze zichtbaar.

Veilig Voorst

Heeft u, in het Voorster Nieuws, het stappenplan Verkeersplan Twello al gelezen? We zijn er blij mee dat de uitgangspunten die de inwoners belangrijk vinden geïnventariseerd worden. In ons verkiezingsprogramma kunt u lezen dat de inwoners van onze gemeente zich beschermt, veilig en thuis moeten voelen. Veilige wegen en fietspaden zijn hiervan een onderdeel. Wat ons betreft worden in de wijken van heel Twello een maximumsnelheid van 30km ingevoerd. Twello Centrum mag wat ons betreft autoluw worden. Geef de voetganger meer voorrang in het centrum, de auto is hier gast. Zelf ervaar ik dat niet zo als er een auto, met te hoge snelheid door ons centrum rijdt. Veiligheid geldt ook voor kinderen en mensen met een beperking. Denk aan gebruikers van rollator, rolstoel, kinderwagen en bijvoorbeeld visueel gehandicapten. Zij hebben net wat meer ruimte nodig. Laat uw stem horen. Doe mee met het onderzoek!

Interview met onze Burgermeester
Mooi dat zij na een jaar een duidelijk verhaal en op onderdelen een mooie visie neerzet. Een van de opmerkingen is: “het zou niet handig zijn om iedere vier jaar alles anders te gaan doen’. Voortvarend Voorst zegt; ‘het roer moet om’. Tja, net als een pannenkoek twee kanten heeft, geldt dat ook voor de genoemde opvattingen. Het vraagt om uitleg en begrip. En, ja ‘blijf in gesprek en stel de vraag hoe je ergens uit gaat komen’. De uitspraken over het Klompenfeest’ zijn prikkelend. Daarover willen wij wel met elkaar in gesprek. Als het roer hier om moet, dan graag terug naar een feest waar de mensen uit de dorpen elkaar weer ontmoeten en kunnen bijpraten. Een goed plan begint met een goede voorbereiding. Het draaiboek van 2022 mag dan wel weg.

De grijze container
Enkele jaren geleden bracht ik restafval weg naar de gemeentewerf. Daar zaten ook lege melkpakken bij. Een van de medewerkers riep mij ter verantwoording; “Die lege pakken kunt u ook plat maken, dan nemen ze minder ruimte in”. Ik keek hem aan en dacht, “waar bemoei je je mee”. Ik zei, “daar heeft u gelijk in”. Vanaf dat moment denk ik bij ieder leeg melkpak, “je moet hem nog plat maken Janssen”. Kleine moeite, toch! Bewust omgaan met afval, dat helpt. Ook al is het een klein beetje. “Alle beetjes helpen”. De grijze container mag nog wel even blijven, 80% kan ook hier 85% worden.

Lid worden? Via info@voortvarendvoorst.nl

Ton Janssen, Voortvarend Voorst.
Wordt vervolgd

Cursus permanente campagne

Afgelopen week heeft de fractie van Voortvarend Voorst een cursus “Permanente campagne” gevolgd van het Kennispunt Lokale Partijen. Deze avond heeft ons weer de nodige inzichten en frisse ideeën opgeleverd om mee verder aan de slag te gaan.

 

Lokale legende zet zich in voor een VoortvArend Voorst

30 Januari 2023 was een gouden moment in de Voorster politiek, dit was het moment dat onze eigen wereldkampioen, olympisch kampioen en ridderlijk onderscheiden Jan Mulder het gaat opnemen voor toegankelijkheid, inclusie en diversiteit als Fractievertegenwoordiger voor VoortvArend Voorst. Eigenlijk heeft Mr Tandem, zoals hij bekend is uit zijn tijd als topsporter, zich al 33 jaar ingezet als buurtsportcoach en coördinator statushouders bij de gemeente Voorst. Tijdens vier paralympisch spelen won hij drie gouden en drie zilveren medailles. Daarnaast was hij jarenlang actief voor Stichting Tandem, een stichting die de aangepaste sport bij kinderen met een beperking stimuleerde door vooral bij scholen voor speciaal onderwijs en revalidatie centra clinics te organiseren. Ook heeft hij een bijdrage geleverd bij het tot stand komen van de integratie van paralympische takken van sport door die onder te brengen bij reguliere sportbonden, het zogenaamde proces van organisatorische integratie. Zo werd het aangepaste wielrennen overgeheveld van de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS) naar de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU). Door zijn visuele beperking is hij ervaringsdeskundige. Hij weet hoe belangrijk het is om mee kunnen doen. Zowel op de werkvloer als in de openbare ruimte.

We moeten niet alleen praten en schrijven over meedoen en inclusie, maar het ook concreet in de uitvoering gaan doen. Een realistische en uitvoerbare lokale inclusie agenda kan daarbij helpen. Een complete agenda richt zich daarbij op alle leefgebieden zoals toegankelijke informatie, inclusief onderwijs, thuis en gebouwen, werk en inkomen, gezondheid en ondersteuning, vrije tijd, inrichting openbare ruimte en vervoer. Ook ziet hij op het gebied van werk en inkomen grote uitdagingen. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt staan er nog veel te veel inwoners aan de kant en moeten rondkomen van een uitkering. Voor veel werkende inwoners is het lastig om een salaris te verdienen waarvan men fatsoenlijk kan leven. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de nieuwkomers sneller integreren en aan het werk komen naast het leren van de Nederlandse taal? Zorg ervoor dat werk loont! Dit is natuurlijk niet alleen van toepassing op onze nieuwkomers maar ook voor inwoners in de bijstand en jongeren met een Wajong uitkering. Werk moet voor iedereen lonen! Als inwoners naar aanleiding van dit artikel willen reageren, of zijn er vragen, stuur dan een mail naar info@voortvarendvoorst.nl en kijk eens naar www.mrtandem.nl

Noodopvang asielzoekers in oude Ludger-Mavo! Wij zijn daar niet voor!

Op de valreep van de Raadsvergadering van 31 januari 2023, lag daar een motie van D66 over Noodopvang in de oude Ludger Mavo aan de Hietweideweg. De motie is op maandagmiddag, ondanks het advies om dit niet te doen, toch ingediend. Partijen hadden te weinig tijd om deze te ‘doorgronden’. De motie werd om maandagavond om 23.45 uur, onder stoom en kokend water besproken en is helaas aangenomen. Wat wij ervan vinden: een blamage! Zo willen wij niet omgaan met een ingewikkeld en complex vraagstuk dat over de hoofden van vluchtelingen heen gaat.

In de toelichting, zoals door W. Vrijhoef werd gegeven zaten emotionele elementen: “Er gaat een lawine van problemen komen’. “Als je kunt kiezen voor een dak boven je hoofd of een tentzeiltje, dan weten we toch waarvoor we moeten kiezen”. “Al bied je maar een paar dagen of weken opvang”. Een opportunistische motie, als u het ons vraagt. Mensen met een vluchtelingenstatus maak je mogelijk blij met een ‘dooie mus’.
De motie is met 9 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Drie coalitieleden waren afwezig, daar is handig gebruik van gemaakt. Zo werkt de oude politiek. Naar de adviezen van het huidige College is helaas niet geluisterd. Dat betreuren wij.
Wij zijn vergeten om een goede en evenwichtige afweging te maken, we hadden hier meer tijd aan moeten besteden. Daar leren we van, zo moeten wij dat niet meer doen.

Wij vinden ook dat het niet kan dat mensen (asielzoekers) in Nederland de nacht onder een zeiltje moeten doorbrengen. Zo wonen en leven wij ook niet. Wij zijn voorstanders van opvang voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Wij willen een inspanning leveren om deze mensen, al dan niet tijdelijk, een passende woonruimte te geven. De oplossing van huisvesting voor een fors toenemende groep vluchtelingen hebben wij ook niet. Daarvoor is het een te ingewikkeld en te complex.
We schuiven het ook niet voor ons uit. We hebben er, op grond van informatie die gegeven is, vertrouwen in dat dit College binnen de mogelijkheden en middelen die er zijn, er alles op alles zet om tegemoet te komen aan dit enorme vraagstuk. Daarvoor is een, in de haast en in elkaar geknutselde motie, geen oplossing.
Als VoortvArend Voorst kiezen we er liever voor om, met de beide benen op de grond, geen valse verwachtingen te wekken en onrust te zaaien onder de bewoners van Twello. D66 had beter kunnen weten. In de IBB-vergadering (informatieve Beelvormende Vergadering van 4 januari), was gevraagd om nog even geen acties te ondernemen. “Het College is er mee aan de slag, heeft gewoon iets meer tijd nodig”.

De keuze om wel of geen gebruik maken van de oude Ludger-Mavo, is helaas niet zo simpel. Het gebouw is afgekeurd en niet zomaar opnieuw te gebruiken, anders dan tegen forse investeringen. Hoewel er nog geen bouwbestemming ligt zijn er onder het vorige college afspraken gemaakt over de sloop van de Ludger-Mavo, de oude gemeentewerf en het verplaatsen van de Brandweerkazerne. Een kazerne die nog steeds prima functioneert. In onze ogen nog steeds een kapitaalsvernietiging. Er moeten 77 nieuwe woningen komen. Ook daar ligt een gezamenlijke inspanningsverplichting.

Bewoners hebben vorig jaar ingestemd met een tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in het voormalige gebouw van de gemeentewerken. Wijziging van beleid, zoals nu via een motie is aangenomen, leidt snel tot afkeuring door de omgeving. Met de omwonende zijn afspraken gemaakt, een goed bestuurder legt deze afspraken niet zomaar naast zich neer. Het bestuur wil betrouwbaar zijn en blijven.

Maar er is meer.
Er zijn en er worden afspraken gemaakt met de gemeente Apeldoorn. De Colleges trekken samen met Apeldoorn op om mensen een fatsoenlijk onderdak te bieden. Er zijn vast meerdere panden in Voorst die geschikt zijn voor een tijdelijke opvang. Ook de opvattingen van de COA over wat wel of niet geschikt is, is hierbij leidend. Zij keuren een pand, ook als dat in onze ogen geschikt leidt, snel af.

In ons verkiezingsprogramma kunt u lezen dat;
De gemeente Voorst zorgt ervoor dat de jaarlijks opgelegde taakstelling tijdig wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente een eigen verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de opvang van nieuwkomers als daar, door de hogere overheden, een beroep op wordt gedaan. Ja, nieuwkomers krijgen soms voorrang boven inwoners die al langer staan ingeschreven. Dat geldt ook voor mensen die gaan scheiden of die door andere omstandigheden eerder een woonplek krijgen toegewezen. Daarom zijn we van mening dat IJsseldal Wonen compensatie ontvangt zodat het niet ten koste gaat van mensen die op de wachtlijst staan.

Terug naar maandagavond. Wij vinden het zeer opmerkelijk dat door de oud-wethouder een ruimte wordt geclaimd die eigenlijk niet meer geclaimd kan worden!
Het huidige College kreeg deze erfenis. De ex-wethouder en portefeuillehouder kan, als geen ander weten hoe een dergelijk voorstel tot verdeeldheid kan leiden. Was de Raad compleet geweest dan was de stemming anders verlopen.

Goed voorbereid zijn op datgene wat op ons afkomt is en gewogen besluiten nemen vinden wij belangrijk. Daar heb je soms wat meer tijd voor nodig. We hebben er vertrouwen in dat ook gebeurt. (E)moties zijn soms een slechte raadgever.

Dorpsplein Twello
Wij zijn van mening dat hier niet goed over is nagedacht. De doorgang bij Oonk is te smal, er staan fietsen, er wordt gefietst. De opgang van Oonk naar Albert Heyn is te stijl voor mensen met een rolstoel, of rollator. Het plein is een ‘puist’ geworden, te hoog. Een laag zou er prima af kunnen. De straat coördinator en de winkeliersvereniging Twello-Centrum zullen er vast bij betrokken zijn. Wat de inwoners ervan vinden? Vraag het maar eens als u daar staat. Er is veel ongenoegen. Komen de ‘varkentjes’ en de waterpartij nog weer terug? Uw reactie kan naar info@voortvarendvoorst.nl
Kijk ook eens op onze website voortvarendvoorst.nl en op de Facebookpagina.

Twello, 3 februari 2023,
VoortvArend Voorst, Ton Janssen.

VoortvArend Voorst wil u informeren

‘Blij verrast’, dat is wat we in de fractie tegen elkaar hebben gezegd toen we de extra bijlage Het overzicht regelingen en maatregelen ter ondersteuning bij (energie) en armoede” van de gemeente Voorst in het Voorster Nieuws zagen. “Zo informeer je inwoners, zo betrek je ze erbij. Dat is wat wij bedoelen met; ‘het roer moet om’! Inwoners actief informeren. Advies: Bewaar deze bijlage!

Huishoudelijk reglement
In oktober hebben we de statuten van onze nieuwe vereniging laten vaststellen bij de notaris. Op 15 december hebben we, tijdens onze eerste ledenvergadering, het huishoudelijk reglement vastgesteld. Daar zijn we best wel trots op. Begin januari kunt u dit terugvinden op onze website www.voortvarendvoorst.nl

Lid worden?
Nu statuten en huishoudelijk reglement klaar zijn kunnen we ook nieuwe leden welkom heten. Wilt u lid worden dan kunt u zich melden via de website. Daar vindt u een aanmeldformulier. U kunt zich ook aanmelden via: info@voortvarendvoorst.nl

Wij kwamen erachter dat we wat steekjes hebben laten vallen. Er zijn mensen die zich bij ons gemeld hebben maar nog niets van ons gehoord hebben. Excuses hiervoor.
Voorzover deze mensen bij ons bekend zijn: we nemen contact met u op. Hoort u niets, meldt u zich dan alstublieft opnieuw.

Twello-Noord
Hoe het verder gaat met de nieuwbouw en het daarmee samenhangende verkeersplan is nog niet duidelijk. Het wachten is op de uitspraak van de Raad van State. Bekend is dat het vorige college deze plannen heeft ontwikkeld. Het college dat in maart 2022 is aangetreden moet eerder ingenomen besluiten respecteren! De opvatting van VoortvArend Voorst is dat je in een landschappelijke omgeving geen nieuwe ‘villawijk’ moet bouwen. Hoogbouw is in een landschappelijke omgeving uit den boze. We vinden ook dat in de plannen de ruimte voor betaalbare woningen beperkt is. We weten ook wel dat er meer gebouwd moet worden, met name voor jongeren, mensen met een kleine beurs en (betaalbare) huurwoningen. Wij zijn van mening dat wijziging van plannen, op basis van nieuwe inzichten, mogelijk moet zijn. Inventariseer bij burgers of zij nog ideeën en/of suggesties daarvoor hebben. Veiligheid en verkeer: ondanks verschillende onderzoeken en adviezen blijven inwoners kritisch. Onderzoeken door externe bureaus leveren niet zoveel nieuwe inzichten op. ’Dat had ik ook kunnen bedenken’, hoor ik iemand op de inloopavond zeggen. Maar ‘het is geen wenselijke oplossing’. De dagelijkse gebruikers hebben vast meer ervaring met de praktijk en hebben hier ook een mening over. Die hoor je wel in de wandelgangen. Het is goed om daarnaar te handelen. Overigens, als er de helft minder woningen worden gebouwd dan is er ook minder verkeer!
Het is fijn om te lezen dat mensen zich nu beter gehoord voelen

Communicatie
Als nieuwkomer in de politiek verbaas ik me oprecht over de enorme hoeveelheid informatie waar raadsleden zich over moeten buigen. Eén voorbeeld: de verordening leerlingenvervoer wordt in 74 bladzijden beschreven. In artikel 2.1 staan, in één zin, 70 woorden. Mijn opa zou zeggen, ‘ik breek m’n tong erover’. Ik moet hem drie keer lezen voordat ik snap wat er staat en waar het over gaat. Wij streven naar vereenvoudiging van gemeentelijke stukken, zoals verordeningen.
Gelukkig is er nu een communicatievisie. Mooi om te zien dat verschillende inwoners zich uitpreken over deze visie en het college adviseren.
Twee belangrijke punten uit de communicatievisie 2022-2026, die direct toepasbaar zijn:
1. “Ons uitgangspunt is dat we structureel open, begrijpelijk, proactief en tijdig communiceren.”
2. “Elke inwoner is even belangrijk! Dat is het uitgangspunt in onze communicatievisie voor de komende vier jaar.

Wel heeft deze visie nog een verdere vertaalslag nodig naar concrete acties en duidelijke keuzes. We zien graag dat het college dit doet in samenwerking met – in ieder geval – de inwoners, ondernemers en dorpsbelangenverenigingen en contactpersonen.

Een vernieuwd plein in ons centrum.
Heeft u vast al wel gezien. Het wordt vast een mooi evenemententerrein. Een groot hoog en plat terrein, met ruimte voor bomen. Jammer dat de entree bij Oonk zo smal is geworden. Zeker ook omdat daar gefietst wordt en er fietsen gestald worden. Problematischer is de op- en afrit voor mensen met een scootmobiel of rollator. Mensen die slecht ter been zijn vinden deze afrit niet fijn. Hij is te stijl en te smal.
Misschien is er nog ruimte om dit aan te passen voordat er ongelukken gebeuren!
Wel is het mooi dat de ‘oliebollenkraam’, weer op dezelfde plek staat.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig en een gezond 2023.

Namens VoortvArend Voorst,
Ton Janssen.