Raadsvergaderingen 7 en 8 november gemeente Voorst

Raadsvergaderingen 7 en 8 november gemeente Voorst

Over een andere boeg

Voortvarend Voorst wil u graag informeren over twee raadsvergaderingen

Op 7 en 8 november waren de raadsvergaderingen. Iedereen had erg zijn best gedaan om de Griffie, het College en daarmee alle raadsleden en fractievertegenwoordigers vele uren van de straat te houden. Er zijn twee besluiten genomen en een amendement ingediend. Er waren twee raadsvoorstellen. In totaal lagen er 23 moties, Vijftien moties zijn behandeld, drie werden ingetrokken en vijf moties werden gewijzigd. In dit artikel benader ik de moties vooral vanuit het perspectief van Voortvarend Voorst.

Maar, eerst een woord van dank aan Jan Osinga die, tijdens het verlof van Lianne van den Brand, haar uitstekend heeft waargenomen. Lianne zien we vanaf 18 november weer terug.

Een frisse blik; gaat over een jongerenraad en een jongerenburgemeester

Deze motie is samen met VVD/Liberaal200, PvdA/Groen Links en het CDA door Voortvarend Voorst ingediend. Toegezegd is dat er voor 1 maart 2023 een voorstel komt voor de invulling van een jongerenraad. Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen lid worden.  Mogelijk komt er ook een jongerenburgemeester. Deze motie is door de hele raad aangenomen. Daar zijn we erg blij mee. We komen zo tegemoet aan de wens van jongeren om ook deel te kunnen nemen aan ‘politieke keuzes en besluiten’.

Van de regen in de drup; gaat over een fietsenstalling bij het gemeentehuis

Ingediend door Voortvarend Voorst. Wij zijn van mening dat ook bezoekers aan het gemeentehuis hun fiets droog moeten kunnen stallen. Het idee was een overdekte fietsenstalling nabij de hoofdingang; Er was veel hilariteit bij de behandeling van dit voorstel, mede door de voorbeelden die door Danny werden ingebracht. Het is terug te vinden op onze website! De motie is helaas niet aangenomen 3 voor en 16 tegen. We kunnen ons wel (een beetje) vinden in de reactie van de wethouder. Bij slecht weer en als het hard regent, kunnen burgers hun fiets, wat betreft de wethouder, “best even”, onder de luifel plaatsen.

De motie is verworpen. 3 voor en 16 tegen.

Huub, Huub, Barbatruc; gaat over betaalbare woningen

Een motie ingebracht door Voortvarend Voorst en gesteund door VVD/Liberaal 2000, PvdA/Groen Links en het CDA. Er is al heel lang vraag is naar betaalbare huur- en koopwoningen. Jongeren verlaten daarom onze mooie gemeente. De doorstroming is beperkt. De groep statushouders zorgt ook voor een toename van de vraag naar woonruimte. Ons idee is dat er eigenlijk een ‘casemanager’ aangesteld zou moeten worden. Iemand die vraag en aanbod in kaart brengt en kan bemiddelen als mensen kleiner of groter willen wonen. Eigenlijk vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Wat we willen van het college is een extra inspanning. Door de toezegging van het College en doordat meerdere partijen een vergelijkbare motie hebben ingediend, hebben we deze motie ingetrokken. Een van de voorstellen die het wel gehaald heeft is mogelijk maken van het bouwen voor een en twee persoonshuishoudens. We blijven de ontwikkelingen volgen, houden druk op de ketel en geven het College graag de tijd om dit goed te regelen.

Zon op eigen dak, een motie van Voortvarend Voorst, VVD/Liberaal 2000, PvdA/Groen links

Gaat over het duurzaam gebruik van daken (zonnepanelen en groene daken) op industriële en overige gebruiksfuncties. Door het toevoegen van maatwerkregels aan bestaande en toekomstige omgevingsplannen ontstaan er meer mogelijkheden.  De motie is op basis van voorstellen door het College ingetrokken omdat, na informatie door de wethouder, de voorgestelde opties nu ook al mogelijk zijn.

De paden op, de modder uit, motie van Arend Jansen

Gaat over het wandelpad dat begint op de parkeerplaats achter het gemeentehuis en eindigt achter het Zone College. De motie is ingediend om het wandelen gedurende het hele jaar, vooral burgers met een hulpmiddel, mogelijk te maken. Als het nat is dan is het een “modderpad”. Deze motie is ingetrokken na de toezegging van de wethouder. Er loopt een pilot op een andere plaats en als de ervaringen positief zijn dan kan dit pad ook op dezelfde wijze worden ‘verhard’. De motie is, na de toelichting en informatie ingetrokken. We wachten de ontwikkelingen af en gaan er van uit dat er in het voorjaar of zomer met droge voeten gewandeld kan worden.

Gas d’r op

Een gezamenlijke motie van Voortvarend Voorst, PvdA/GL, CDA, VVD/Liberaal 2000 en Gemeente Belangen Omdat de overheid heeft besloten dat ook onze gemeente geen ‘Russisch gas’ mag inkopen is de gasprijs zesmaal hoger geworden. Afgesproken is dat de Gemeente, samen met het inkoopcollectief de landelijke overheid aan gaan spreken op haar verantwoordelijkheid. De vraag is om een tegemoetkoming tot eind maart 2023 te vragen; de landelijke overheid dient naar onze mening het verschil in ons contract tussen de piek van oktober 2022 en de gasprijzen in maart te compenseren tot einde contract; De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Wonen in eigen dorp

De motie een en twee persoonshuishoudens houdt in dat er meer voor één- en tweepersoonshuishoudens betaalbare woningen gebouwd moeten worden; Deze motie van D66 is door de voltallige raad aangenomen. De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Zwemmen geeft energie

Deze motie is met 14 stemmen voor aangenomen. Gestart wordt met een haalbaarheidsonderzoek voor een energiezuinig zwembad, eigenlijk een zwembad dat energie oplevert. De motie is aangenomen met 14 stemmen voor (CDA, VVD-Liberaal2000, Voortvarend Voorst, PvdA-GroenLinks, D66, SGP) en 5 stemmen tegen (Gemeente Belangen)

Verduurzamen doen we in de wijk

Dit is een motie die vooral gaat over het verduurzamen van het bestaande bestand aan sociale huurwoningen. Hierbij valt te denken aan isolatie, nieuw thermopane en het plaatsen van zonnepanelen. De motie is aangenomen met 14 stemmen voor (CDA, VVD-Liberaal2000, Voortvarend Voorst, PvdA-GroenLinks, D66, SGP) en 5 stemmen tegen (Gemeente Belangen).

‘Wie goat d’r veur’,

Ton Janssen.

 

We hebben niet stilgezeten!

Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op. Zo ook voor de leden van VoortvArend Voorst. We hebben niet stil gezeten. In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan verdere ontwikkeling van onze partij. Lijst 7, de naam van onze partij bij de verkiezingen in maart, wordt  VoortvArend Voorst.

We hebben besloten om als partij een vereniging op te richten. Partijen die hun naam willen registreren moeten een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid. De  statuten hiervoor zijn geschreven en liggen ter goedkeuring bij de notaris. Nu werken we het  schrijven van een huishoudelijk reglement, het openen van een bankrekening en verdere ontwikkeling van de website. We gaan  een ledenavond organiseren waar we  de statuten vaststellen. We gaan we op zoek naar een vertegenwoordiger voor iedere kern of dorp en gaan met de leden thema’s vaststellen waar we aan gaan werken.

Algemene beschouwingen

In juni, tijdens de algemene politieke beschouwingen op het jaar 2023 heeft onze fractievoorzitter Arend Jansen in 5 minuten duidelijk gemaakt waar we staan en willen staan. Voor de volledige tekst kijk op onze website www.voortvarendvoorst.nl

Samengevat

“ Wat doen we  als je zoveel vertrouwen krijgt”? Dat schept verantwoordelijkheid. daar lopen we niet voor weg. Over een één ding zijn we eens.

  • De manier waarop wij als VoortvArend Voorst, politiek willen bedrijven, veranderd niet.
  • Volksvertegenwoordigers zijn we, dat is ons eerste uitgangspunt.
  • We willen eerlijk zijn, op komen voor de mensen die in de knel zitten, of die vastlopen in de ambtelijke ‘malle’-molen.
  • We zijn er voor mensen die:

die het idee hebben dat ze kunnen praten als Brugman maar niet gehoord worden.

Mensen die het vertrouwen kwijtraken en uiteindelijk boos, gefrustreerd en moedeloos zijn geworden.

Nieuwe wethouder

We zijn en blijven  betrokken bij de benoeming van een nieuwe wethouder voor de coalitie. Daarom nemen we actief deel aan de sollicitatiegesprekken.

Het bestuur van VoortvArend Voorst is als volgt samengesteld:

Jan-Willem Klop, voorzitter. Jakob Knol, secretaris, Gertjan Broers, penningmeester, Ton Janssen lid.

De fractie wordt gevormd door:

Arend Jansen, voorzitter, Danny Roelofs, Lianne v/d Brand, Kelly Uenk-Breemen, Jan Osinga, Gertjan Broers, Jan Mulder en Ton Janssen.

Wordt vervolgd, Ton Janssen.

Algemene beschouwingen juni

Voorzitter, collega raadsleden, medewerkers gemeente Voorst en ander belangstellenden.

VoortvArend Voorst heeft zich binnen 4 jaar ontwikkeld tot een volwaardige politieke partij, die in het hart van de politiek zit.

Wij zijn met een stel nieuwe en enthousiaste jonge mensen de we campagne ingegaan. Mensen die elkaar in het begin helemaal niet kenden die ‘de koe bij de horens hebben gevat’. Het resultaat was ‘een dijk’ van een verkiezingsprogramma en, een groei van 1 naar 3 zetels. En daar zijn we heel blij mee.

Het bevestigd dat ons programma gelezen en herkend wordt. Het roer moet om.

En, dan komt de vraag; “wat doen we nu” als je zoveel vertrouwen krijgt? Dat schept volgens ons verantwoordelijkheid. daar moet je niet voor weglopen. Over een één ding waren we het gauw met elkaar eens. De manier waarop wij als VoortvArend Voorst, politiek willen bedrijven, veranderd niet. Eerlijk zijn, op komen voor de mensen die in de knel zitten, of die vastlopen in de ambtelijke ‘malle’-molen. Mensen die het idee hebben dat ze kunnen praten als Brugman maar niet gehoord worden. Mensen die het vertrouwen kwijtraken en uiteindelijk boos, gefrustreerd en moedeloos zijn geworden. Volksvertegenwoordigers zijn we, dat is ons eerste uitgangspunt.

Met dat gegeven hebben we het aangedurfd om in deze coalitie te stappen. Dat hebben we gedaan, omdat we onze verantwoordelijkheid nemen, voor de verdere ontwikkeling van deze mooie gemeente, het groene hart in de Stedendriehoek.

Deze gemeente ontwikkelt zich door en met mensen. Mensen die hier graag willen wonen. U kent ons standpunt. Als je over een behoorlijk kapitaaltje beschikt, ben je zo binnen.

Als je dat niet hebt, moet je wachten, Soms te lang. Maar, ook deze mensen dragen hun steentje bij aan onze economie en welvaart. Wij zijn van mening dat de zin; “helaas kunnen wij niet alle inwoners van Voorst woonruimte aanbieden, niet meer tegen zullen komen in de beleidsstukken.

Verder voorzitter zal deze wisseling van de wacht andere accenten gaan leggen. Wij zijn daar duidelijk in geweest in onze campagne. De inwoners, die op ons gestemd hebben, hebben daar vertrouwen in gesteld. Wat ons betreft komt er een andere beroepshouding over de omgang met onze inwoners. De inwoners zal centraal staan, hoe? Door hen te betrekken in datgene wat voor hun van belang is. Uw vraag staal centraal,

Een punt wil ik nog benoemen. Als partij volledig meedoen in het College, zonder een wethouder te leveren, dat is een bewuste keuze en redelijk uniek. Wethouders in de gemeente Voorst zijn wethouders van de coalitie, dus niet van een specifieke partij. Daarmee is wat ons betreft de basis gelegd voor noodzakelijke veranderingen binnen onze mooie gemeente. De wethouders vertegenwoordigen alle vier de partijen en wij zullen erop toezien dat deze nieuwe stijl de komende vier jaar herkenbaar is voor onze inwoners.

Tot slot voorzitter,

Ik hoop dat het nieuwe college de aankomende tijd gaat gebruiken om elkaar beter te leren kennen. Ons advies, neem de tijd om te kijken naar alle beleidsstukken die in de zogenaamde ‘pijplijn’ zitten. Daar zit de ontstaansgeschiedenis en misschien ook het bestaansrecht. Ons advies is ook: neem de tijd om te kijken op welke onderwerpen, de kleur van dit college, haar stempel wil zetten. Stel vervolgens met elkaar en in de Raad vast welke koerswijzigingen nodig zijn. Zorg ervoor dat de Raad weer aan zet komt.

‘ WIE GOAT ER VEUR’! OK VEUR ONZE EIGEN STREEKTAAL.

Ik dank u voor uw aandacht en we spreken elkaar.

Arend Jansen

 

Een gezond 2022

Wij wensen iedereen een Voor(s)tvarend 2022!

Wij leven mee met iedereen die last ondervindt in hun bedrijf en in het leven.

Eenzaamheid, financiële schade en stress in gezinssituaties vragen veel veerkracht en flexibiliteit.

We hopen voor u dat er weer perspectief gloort aan de horizon!

Wie goat d’r veur!

Een voortvarend 2022

Ondanks de vele onzekerheden van deze tijd wenst VoortvarendVoorst u een gezond en voortvarend 2022!

‘n Goed ni-j joar!

Een zalig kerstfeest en een voorspoedig en gezond nieuwjaar.

En zoals Arend altijd zegt, veel heil en zegen voor 2022.

Een nieuwe naam

Lijst Arend heet voortaan VoortvarendVoorst

Na 4 succesvolle jaren als eenmansfractie pakt Arend door. Oud & vertrouwd en toch fonkelnieuw. Wij van VoortvarendVoorst gaan voor een open en dynamische bestuurscultuur.

Heeft u idee n over of interesse in onze lijst? Mail naar info@voortvarendvoorst.nl.