Stilstaan bij onze vrijheid

Deze weken van het jaar staan in het teken van herdenken. We staan stil bij de bevrijding van ons land, dit jaar alweer 78 jaar geleden. En ook bij het feit dat – hoewel wij in vrijheid mogen leven – dit niet vanzelfsprekend is.

Afgelopen donderdag bezochten Lianne en Jan-Willem Posterenk dat op 13 april 1945 door de Canadezen werd bevrijd. Dit werd op bijzondere wijze herdacht, mede door middel van foto’s van de omgekomen bevrijders die waren bevestigd op de Wilpermolen.

Op zaterdag werd de operatie Cannonshot onder grote belangstelling herdacht bij de dorpskerk in Wilp. Deze operatie was op 12 april 1945 het begin van een groot offensief om het noorden van Nederland – en de Veluwe – te bevrijden. De aanwezigheid van twee re-enactmentgroepen en de historische voertuigen maakten de gebeurtenissen van toen op beeldende wijze zichtbaar.

Veilig Voorst

Heeft u, in het Voorster Nieuws, het stappenplan Verkeersplan Twello al gelezen? We zijn er blij mee dat de uitgangspunten die de inwoners belangrijk vinden geïnventariseerd worden. In ons verkiezingsprogramma kunt u lezen dat de inwoners van onze gemeente zich beschermt, veilig en thuis moeten voelen. Veilige wegen en fietspaden zijn hiervan een onderdeel. Wat ons betreft worden in de wijken van heel Twello een maximumsnelheid van 30km ingevoerd. Twello Centrum mag wat ons betreft autoluw worden. Geef de voetganger meer voorrang in het centrum, de auto is hier gast. Zelf ervaar ik dat niet zo als er een auto, met te hoge snelheid door ons centrum rijdt. Veiligheid geldt ook voor kinderen en mensen met een beperking. Denk aan gebruikers van rollator, rolstoel, kinderwagen en bijvoorbeeld visueel gehandicapten. Zij hebben net wat meer ruimte nodig. Laat uw stem horen. Doe mee met het onderzoek!

Interview met onze Burgermeester
Mooi dat zij na een jaar een duidelijk verhaal en op onderdelen een mooie visie neerzet. Een van de opmerkingen is: “het zou niet handig zijn om iedere vier jaar alles anders te gaan doen’. Voortvarend Voorst zegt; ‘het roer moet om’. Tja, net als een pannenkoek twee kanten heeft, geldt dat ook voor de genoemde opvattingen. Het vraagt om uitleg en begrip. En, ja ‘blijf in gesprek en stel de vraag hoe je ergens uit gaat komen’. De uitspraken over het Klompenfeest’ zijn prikkelend. Daarover willen wij wel met elkaar in gesprek. Als het roer hier om moet, dan graag terug naar een feest waar de mensen uit de dorpen elkaar weer ontmoeten en kunnen bijpraten. Een goed plan begint met een goede voorbereiding. Het draaiboek van 2022 mag dan wel weg.

De grijze container
Enkele jaren geleden bracht ik restafval weg naar de gemeentewerf. Daar zaten ook lege melkpakken bij. Een van de medewerkers riep mij ter verantwoording; “Die lege pakken kunt u ook plat maken, dan nemen ze minder ruimte in”. Ik keek hem aan en dacht, “waar bemoei je je mee”. Ik zei, “daar heeft u gelijk in”. Vanaf dat moment denk ik bij ieder leeg melkpak, “je moet hem nog plat maken Janssen”. Kleine moeite, toch! Bewust omgaan met afval, dat helpt. Ook al is het een klein beetje. “Alle beetjes helpen”. De grijze container mag nog wel even blijven, 80% kan ook hier 85% worden.

Lid worden? Via info@voortvarendvoorst.nl

Ton Janssen, Voortvarend Voorst.
Wordt vervolgd

Cursus permanente campagne

Afgelopen week heeft de fractie van Voortvarend Voorst een cursus “Permanente campagne” gevolgd van het Kennispunt Lokale Partijen. Deze avond heeft ons weer de nodige inzichten en frisse ideeën opgeleverd om mee verder aan de slag te gaan.

 

Diversiteit en inclusie

VoortvArend Voorst schrijft in haar verkiezingsprogramma 2022-2026; ‘ de gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de ondersteuning aan inwoners op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. ‘VoortvArend Voorst streeft naar een inclusieve samenleving.

Uitganspunten van een inclusie
Zijn, gelijkheid, solidariteit, autonomie en participatie. Om tot een inclusieve samenleving te komen zijn, bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid van belang. Het wiel is 3500 jaar geleden al uitgevonden. Dat gaan we niet opnieuw doen.
We sluiten graag aan bij de handreiking van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dat handvaten geeft voor een inclusieve samenleving en organisatie. Wij vinden dat de Gemeente Voorst hierin een belangrijke voorbeeldfunctie heeft. Ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking zorgt ervoor dat er begrip ontstaat voor de verschillende perspectieven van waaruit mensen denken. Een vertrekpunt is ook het verdrag van 2016, aangenomen in de Verenigde Naties dat gaat over de rechten van mensen met een beperking. Voor gemeenten betekent dit dat zij passende maatregelen moeten nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. Dus dat mensen met een beperking:

  • Vrijelijk kunnen kiezen waar, met wie en hoe zij willen wonen en leven;
  • De beschikking hebben over zorg en diensten die hen waar nodig ondersteunen bij het participeren in de samenleving;
  • Net als iedereen toegang hebben tot informatie, producten, openbare voorzieningen, maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte.

Een inclusieve samenleving
Gaat over; gelijkheid, solidariteit, autonomie en participatie. Om tot een inclusieve samenleving te komen is van belang; bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid.

  • Realiseer en erken dat er drempels zijn in de samenleving;
  • Zorg ervoor dat er begrip ontstaat voor de verschillende perspectieven van waaruit mensen denken;
  • Toegankelijkheid is een eerste voorwaarde om mee te kunnen doen, denk hierbij niet alleen aan de rolstoelgebruiker, mensen die door en of blind zijn. Het gaat ook om mensen waaraan je niet zo goed kunt zien dat zij een beperking hebben.

Inclusieve organisatie
Maakt zo goed mogelijk gebruik van de diverse talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige)( werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverbijfsduur, geslacht, beperking of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.

Wij hebben de verschillende uitgangspunten op een rij gezet, met elkaar besproken en gepresenteerd aan de wethouder. We zijn het eens over de uitgangspunten. Op korte termijn gaat een ambtelijke werkgroep aan de slag met een inventarisatie, het aanbrengen van samenhang en een inclusieagenda. Wij zijn hier graag direct bij betrokken. Ons doel is dat bij alle beleidsvoorstellen en uitvoering hiervan antwoord is gegeven op de vraag, Is voldaan aan de uitgangspunten van een inclusieve samenleving en organisatie?
Wordt vervolgd, Jan Mulder & Ton Janssen, VoortvArend Voorst.

Dorpsplein Twello
Dank voor de reacties op info@voortvarendvoorst.nl

Lokale legende zet zich in voor een VoortvArend Voorst

30 Januari 2023 was een gouden moment in de Voorster politiek, dit was het moment dat onze eigen wereldkampioen, olympisch kampioen en ridderlijk onderscheiden Jan Mulder het gaat opnemen voor toegankelijkheid, inclusie en diversiteit als Fractievertegenwoordiger voor VoortvArend Voorst. Eigenlijk heeft Mr Tandem, zoals hij bekend is uit zijn tijd als topsporter, zich al 33 jaar ingezet als buurtsportcoach en coördinator statushouders bij de gemeente Voorst. Tijdens vier paralympisch spelen won hij drie gouden en drie zilveren medailles. Daarnaast was hij jarenlang actief voor Stichting Tandem, een stichting die de aangepaste sport bij kinderen met een beperking stimuleerde door vooral bij scholen voor speciaal onderwijs en revalidatie centra clinics te organiseren. Ook heeft hij een bijdrage geleverd bij het tot stand komen van de integratie van paralympische takken van sport door die onder te brengen bij reguliere sportbonden, het zogenaamde proces van organisatorische integratie. Zo werd het aangepaste wielrennen overgeheveld van de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS) naar de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU). Door zijn visuele beperking is hij ervaringsdeskundige. Hij weet hoe belangrijk het is om mee kunnen doen. Zowel op de werkvloer als in de openbare ruimte.

We moeten niet alleen praten en schrijven over meedoen en inclusie, maar het ook concreet in de uitvoering gaan doen. Een realistische en uitvoerbare lokale inclusie agenda kan daarbij helpen. Een complete agenda richt zich daarbij op alle leefgebieden zoals toegankelijke informatie, inclusief onderwijs, thuis en gebouwen, werk en inkomen, gezondheid en ondersteuning, vrije tijd, inrichting openbare ruimte en vervoer. Ook ziet hij op het gebied van werk en inkomen grote uitdagingen. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt staan er nog veel te veel inwoners aan de kant en moeten rondkomen van een uitkering. Voor veel werkende inwoners is het lastig om een salaris te verdienen waarvan men fatsoenlijk kan leven. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de nieuwkomers sneller integreren en aan het werk komen naast het leren van de Nederlandse taal? Zorg ervoor dat werk loont! Dit is natuurlijk niet alleen van toepassing op onze nieuwkomers maar ook voor inwoners in de bijstand en jongeren met een Wajong uitkering. Werk moet voor iedereen lonen! Als inwoners naar aanleiding van dit artikel willen reageren, of zijn er vragen, stuur dan een mail naar info@voortvarendvoorst.nl en kijk eens naar www.mrtandem.nl

Noodopvang asielzoekers in oude Ludger-Mavo! Wij zijn daar niet voor!

Op de valreep van de Raadsvergadering van 31 januari 2023, lag daar een motie van D66 over Noodopvang in de oude Ludger Mavo aan de Hietweideweg. De motie is op maandagmiddag, ondanks het advies om dit niet te doen, toch ingediend. Partijen hadden te weinig tijd om deze te ‘doorgronden’. De motie werd om maandagavond om 23.45 uur, onder stoom en kokend water besproken en is helaas aangenomen. Wat wij ervan vinden: een blamage! Zo willen wij niet omgaan met een ingewikkeld en complex vraagstuk dat over de hoofden van vluchtelingen heen gaat.

In de toelichting, zoals door W. Vrijhoef werd gegeven zaten emotionele elementen: “Er gaat een lawine van problemen komen’. “Als je kunt kiezen voor een dak boven je hoofd of een tentzeiltje, dan weten we toch waarvoor we moeten kiezen”. “Al bied je maar een paar dagen of weken opvang”. Een opportunistische motie, als u het ons vraagt. Mensen met een vluchtelingenstatus maak je mogelijk blij met een ‘dooie mus’.
De motie is met 9 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Drie coalitieleden waren afwezig, daar is handig gebruik van gemaakt. Zo werkt de oude politiek. Naar de adviezen van het huidige College is helaas niet geluisterd. Dat betreuren wij.
Wij zijn vergeten om een goede en evenwichtige afweging te maken, we hadden hier meer tijd aan moeten besteden. Daar leren we van, zo moeten wij dat niet meer doen.

Wij vinden ook dat het niet kan dat mensen (asielzoekers) in Nederland de nacht onder een zeiltje moeten doorbrengen. Zo wonen en leven wij ook niet. Wij zijn voorstanders van opvang voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Wij willen een inspanning leveren om deze mensen, al dan niet tijdelijk, een passende woonruimte te geven. De oplossing van huisvesting voor een fors toenemende groep vluchtelingen hebben wij ook niet. Daarvoor is het een te ingewikkeld en te complex.
We schuiven het ook niet voor ons uit. We hebben er, op grond van informatie die gegeven is, vertrouwen in dat dit College binnen de mogelijkheden en middelen die er zijn, er alles op alles zet om tegemoet te komen aan dit enorme vraagstuk. Daarvoor is een, in de haast en in elkaar geknutselde motie, geen oplossing.
Als VoortvArend Voorst kiezen we er liever voor om, met de beide benen op de grond, geen valse verwachtingen te wekken en onrust te zaaien onder de bewoners van Twello. D66 had beter kunnen weten. In de IBB-vergadering (informatieve Beelvormende Vergadering van 4 januari), was gevraagd om nog even geen acties te ondernemen. “Het College is er mee aan de slag, heeft gewoon iets meer tijd nodig”.

De keuze om wel of geen gebruik maken van de oude Ludger-Mavo, is helaas niet zo simpel. Het gebouw is afgekeurd en niet zomaar opnieuw te gebruiken, anders dan tegen forse investeringen. Hoewel er nog geen bouwbestemming ligt zijn er onder het vorige college afspraken gemaakt over de sloop van de Ludger-Mavo, de oude gemeentewerf en het verplaatsen van de Brandweerkazerne. Een kazerne die nog steeds prima functioneert. In onze ogen nog steeds een kapitaalsvernietiging. Er moeten 77 nieuwe woningen komen. Ook daar ligt een gezamenlijke inspanningsverplichting.

Bewoners hebben vorig jaar ingestemd met een tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in het voormalige gebouw van de gemeentewerken. Wijziging van beleid, zoals nu via een motie is aangenomen, leidt snel tot afkeuring door de omgeving. Met de omwonende zijn afspraken gemaakt, een goed bestuurder legt deze afspraken niet zomaar naast zich neer. Het bestuur wil betrouwbaar zijn en blijven.

Maar er is meer.
Er zijn en er worden afspraken gemaakt met de gemeente Apeldoorn. De Colleges trekken samen met Apeldoorn op om mensen een fatsoenlijk onderdak te bieden. Er zijn vast meerdere panden in Voorst die geschikt zijn voor een tijdelijke opvang. Ook de opvattingen van de COA over wat wel of niet geschikt is, is hierbij leidend. Zij keuren een pand, ook als dat in onze ogen geschikt leidt, snel af.

In ons verkiezingsprogramma kunt u lezen dat;
De gemeente Voorst zorgt ervoor dat de jaarlijks opgelegde taakstelling tijdig wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente een eigen verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de opvang van nieuwkomers als daar, door de hogere overheden, een beroep op wordt gedaan. Ja, nieuwkomers krijgen soms voorrang boven inwoners die al langer staan ingeschreven. Dat geldt ook voor mensen die gaan scheiden of die door andere omstandigheden eerder een woonplek krijgen toegewezen. Daarom zijn we van mening dat IJsseldal Wonen compensatie ontvangt zodat het niet ten koste gaat van mensen die op de wachtlijst staan.

Terug naar maandagavond. Wij vinden het zeer opmerkelijk dat door de oud-wethouder een ruimte wordt geclaimd die eigenlijk niet meer geclaimd kan worden!
Het huidige College kreeg deze erfenis. De ex-wethouder en portefeuillehouder kan, als geen ander weten hoe een dergelijk voorstel tot verdeeldheid kan leiden. Was de Raad compleet geweest dan was de stemming anders verlopen.

Goed voorbereid zijn op datgene wat op ons afkomt is en gewogen besluiten nemen vinden wij belangrijk. Daar heb je soms wat meer tijd voor nodig. We hebben er vertrouwen in dat ook gebeurt. (E)moties zijn soms een slechte raadgever.

Dorpsplein Twello
Wij zijn van mening dat hier niet goed over is nagedacht. De doorgang bij Oonk is te smal, er staan fietsen, er wordt gefietst. De opgang van Oonk naar Albert Heyn is te stijl voor mensen met een rolstoel, of rollator. Het plein is een ‘puist’ geworden, te hoog. Een laag zou er prima af kunnen. De straat coördinator en de winkeliersvereniging Twello-Centrum zullen er vast bij betrokken zijn. Wat de inwoners ervan vinden? Vraag het maar eens als u daar staat. Er is veel ongenoegen. Komen de ‘varkentjes’ en de waterpartij nog weer terug? Uw reactie kan naar info@voortvarendvoorst.nl
Kijk ook eens op onze website voortvarendvoorst.nl en op de Facebookpagina.

Twello, 3 februari 2023,
VoortvArend Voorst, Ton Janssen.

VoortvArend Voorst wil u informeren

‘Blij verrast’, dat is wat we in de fractie tegen elkaar hebben gezegd toen we de extra bijlage Het overzicht regelingen en maatregelen ter ondersteuning bij (energie) en armoede” van de gemeente Voorst in het Voorster Nieuws zagen. “Zo informeer je inwoners, zo betrek je ze erbij. Dat is wat wij bedoelen met; ‘het roer moet om’! Inwoners actief informeren. Advies: Bewaar deze bijlage!

Huishoudelijk reglement
In oktober hebben we de statuten van onze nieuwe vereniging laten vaststellen bij de notaris. Op 15 december hebben we, tijdens onze eerste ledenvergadering, het huishoudelijk reglement vastgesteld. Daar zijn we best wel trots op. Begin januari kunt u dit terugvinden op onze website www.voortvarendvoorst.nl

Lid worden?
Nu statuten en huishoudelijk reglement klaar zijn kunnen we ook nieuwe leden welkom heten. Wilt u lid worden dan kunt u zich melden via de website. Daar vindt u een aanmeldformulier. U kunt zich ook aanmelden via: info@voortvarendvoorst.nl

Wij kwamen erachter dat we wat steekjes hebben laten vallen. Er zijn mensen die zich bij ons gemeld hebben maar nog niets van ons gehoord hebben. Excuses hiervoor.
Voorzover deze mensen bij ons bekend zijn: we nemen contact met u op. Hoort u niets, meldt u zich dan alstublieft opnieuw.

Twello-Noord
Hoe het verder gaat met de nieuwbouw en het daarmee samenhangende verkeersplan is nog niet duidelijk. Het wachten is op de uitspraak van de Raad van State. Bekend is dat het vorige college deze plannen heeft ontwikkeld. Het college dat in maart 2022 is aangetreden moet eerder ingenomen besluiten respecteren! De opvatting van VoortvArend Voorst is dat je in een landschappelijke omgeving geen nieuwe ‘villawijk’ moet bouwen. Hoogbouw is in een landschappelijke omgeving uit den boze. We vinden ook dat in de plannen de ruimte voor betaalbare woningen beperkt is. We weten ook wel dat er meer gebouwd moet worden, met name voor jongeren, mensen met een kleine beurs en (betaalbare) huurwoningen. Wij zijn van mening dat wijziging van plannen, op basis van nieuwe inzichten, mogelijk moet zijn. Inventariseer bij burgers of zij nog ideeën en/of suggesties daarvoor hebben. Veiligheid en verkeer: ondanks verschillende onderzoeken en adviezen blijven inwoners kritisch. Onderzoeken door externe bureaus leveren niet zoveel nieuwe inzichten op. ’Dat had ik ook kunnen bedenken’, hoor ik iemand op de inloopavond zeggen. Maar ‘het is geen wenselijke oplossing’. De dagelijkse gebruikers hebben vast meer ervaring met de praktijk en hebben hier ook een mening over. Die hoor je wel in de wandelgangen. Het is goed om daarnaar te handelen. Overigens, als er de helft minder woningen worden gebouwd dan is er ook minder verkeer!
Het is fijn om te lezen dat mensen zich nu beter gehoord voelen

Communicatie
Als nieuwkomer in de politiek verbaas ik me oprecht over de enorme hoeveelheid informatie waar raadsleden zich over moeten buigen. Eén voorbeeld: de verordening leerlingenvervoer wordt in 74 bladzijden beschreven. In artikel 2.1 staan, in één zin, 70 woorden. Mijn opa zou zeggen, ‘ik breek m’n tong erover’. Ik moet hem drie keer lezen voordat ik snap wat er staat en waar het over gaat. Wij streven naar vereenvoudiging van gemeentelijke stukken, zoals verordeningen.
Gelukkig is er nu een communicatievisie. Mooi om te zien dat verschillende inwoners zich uitpreken over deze visie en het college adviseren.
Twee belangrijke punten uit de communicatievisie 2022-2026, die direct toepasbaar zijn:
1. “Ons uitgangspunt is dat we structureel open, begrijpelijk, proactief en tijdig communiceren.”
2. “Elke inwoner is even belangrijk! Dat is het uitgangspunt in onze communicatievisie voor de komende vier jaar.

Wel heeft deze visie nog een verdere vertaalslag nodig naar concrete acties en duidelijke keuzes. We zien graag dat het college dit doet in samenwerking met – in ieder geval – de inwoners, ondernemers en dorpsbelangenverenigingen en contactpersonen.

Een vernieuwd plein in ons centrum.
Heeft u vast al wel gezien. Het wordt vast een mooi evenemententerrein. Een groot hoog en plat terrein, met ruimte voor bomen. Jammer dat de entree bij Oonk zo smal is geworden. Zeker ook omdat daar gefietst wordt en er fietsen gestald worden. Problematischer is de op- en afrit voor mensen met een scootmobiel of rollator. Mensen die slecht ter been zijn vinden deze afrit niet fijn. Hij is te stijl en te smal.
Misschien is er nog ruimte om dit aan te passen voordat er ongelukken gebeuren!
Wel is het mooi dat de ‘oliebollenkraam’, weer op dezelfde plek staat.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig en een gezond 2023.

Namens VoortvArend Voorst,
Ton Janssen.

Raadsvergaderingen 7 en 8 november gemeente Voorst

Raadsvergaderingen 7 en 8 november gemeente Voorst

Over een andere boeg

Voortvarend Voorst wil u graag informeren over twee raadsvergaderingen

Op 7 en 8 november waren de raadsvergaderingen. Iedereen had erg zijn best gedaan om de Griffie, het College en daarmee alle raadsleden en fractievertegenwoordigers vele uren van de straat te houden. Er zijn twee besluiten genomen en een amendement ingediend. Er waren twee raadsvoorstellen. In totaal lagen er 23 moties, Vijftien moties zijn behandeld, drie werden ingetrokken en vijf moties werden gewijzigd. In dit artikel benader ik de moties vooral vanuit het perspectief van Voortvarend Voorst.

Maar, eerst een woord van dank aan Jan Osinga die, tijdens het verlof van Lianne van den Brand, haar uitstekend heeft waargenomen. Lianne zien we vanaf 18 november weer terug.

Een frisse blik; gaat over een jongerenraad en een jongerenburgemeester

Deze motie is samen met VVD/Liberaal200, PvdA/Groen Links en het CDA door Voortvarend Voorst ingediend. Toegezegd is dat er voor 1 maart 2023 een voorstel komt voor de invulling van een jongerenraad. Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen lid worden.  Mogelijk komt er ook een jongerenburgemeester. Deze motie is door de hele raad aangenomen. Daar zijn we erg blij mee. We komen zo tegemoet aan de wens van jongeren om ook deel te kunnen nemen aan ‘politieke keuzes en besluiten’.

Van de regen in de drup; gaat over een fietsenstalling bij het gemeentehuis

Ingediend door Voortvarend Voorst. Wij zijn van mening dat ook bezoekers aan het gemeentehuis hun fiets droog moeten kunnen stallen. Het idee was een overdekte fietsenstalling nabij de hoofdingang; Er was veel hilariteit bij de behandeling van dit voorstel, mede door de voorbeelden die door Danny werden ingebracht. Het is terug te vinden op onze website! De motie is helaas niet aangenomen 3 voor en 16 tegen. We kunnen ons wel (een beetje) vinden in de reactie van de wethouder. Bij slecht weer en als het hard regent, kunnen burgers hun fiets, wat betreft de wethouder, “best even”, onder de luifel plaatsen.

De motie is verworpen. 3 voor en 16 tegen.

Huub, Huub, Barbatruc; gaat over betaalbare woningen

Een motie ingebracht door Voortvarend Voorst en gesteund door VVD/Liberaal 2000, PvdA/Groen Links en het CDA. Er is al heel lang vraag is naar betaalbare huur- en koopwoningen. Jongeren verlaten daarom onze mooie gemeente. De doorstroming is beperkt. De groep statushouders zorgt ook voor een toename van de vraag naar woonruimte. Ons idee is dat er eigenlijk een ‘casemanager’ aangesteld zou moeten worden. Iemand die vraag en aanbod in kaart brengt en kan bemiddelen als mensen kleiner of groter willen wonen. Eigenlijk vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Wat we willen van het college is een extra inspanning. Door de toezegging van het College en doordat meerdere partijen een vergelijkbare motie hebben ingediend, hebben we deze motie ingetrokken. Een van de voorstellen die het wel gehaald heeft is mogelijk maken van het bouwen voor een en twee persoonshuishoudens. We blijven de ontwikkelingen volgen, houden druk op de ketel en geven het College graag de tijd om dit goed te regelen.

Zon op eigen dak, een motie van Voortvarend Voorst, VVD/Liberaal 2000, PvdA/Groen links

Gaat over het duurzaam gebruik van daken (zonnepanelen en groene daken) op industriële en overige gebruiksfuncties. Door het toevoegen van maatwerkregels aan bestaande en toekomstige omgevingsplannen ontstaan er meer mogelijkheden.  De motie is op basis van voorstellen door het College ingetrokken omdat, na informatie door de wethouder, de voorgestelde opties nu ook al mogelijk zijn.

De paden op, de modder uit, motie van Arend Jansen

Gaat over het wandelpad dat begint op de parkeerplaats achter het gemeentehuis en eindigt achter het Zone College. De motie is ingediend om het wandelen gedurende het hele jaar, vooral burgers met een hulpmiddel, mogelijk te maken. Als het nat is dan is het een “modderpad”. Deze motie is ingetrokken na de toezegging van de wethouder. Er loopt een pilot op een andere plaats en als de ervaringen positief zijn dan kan dit pad ook op dezelfde wijze worden ‘verhard’. De motie is, na de toelichting en informatie ingetrokken. We wachten de ontwikkelingen af en gaan er van uit dat er in het voorjaar of zomer met droge voeten gewandeld kan worden.

Gas d’r op

Een gezamenlijke motie van Voortvarend Voorst, PvdA/GL, CDA, VVD/Liberaal 2000 en Gemeente Belangen Omdat de overheid heeft besloten dat ook onze gemeente geen ‘Russisch gas’ mag inkopen is de gasprijs zesmaal hoger geworden. Afgesproken is dat de Gemeente, samen met het inkoopcollectief de landelijke overheid aan gaan spreken op haar verantwoordelijkheid. De vraag is om een tegemoetkoming tot eind maart 2023 te vragen; de landelijke overheid dient naar onze mening het verschil in ons contract tussen de piek van oktober 2022 en de gasprijzen in maart te compenseren tot einde contract; De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Wonen in eigen dorp

De motie een en twee persoonshuishoudens houdt in dat er meer voor één- en tweepersoonshuishoudens betaalbare woningen gebouwd moeten worden; Deze motie van D66 is door de voltallige raad aangenomen. De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Zwemmen geeft energie

Deze motie is met 14 stemmen voor aangenomen. Gestart wordt met een haalbaarheidsonderzoek voor een energiezuinig zwembad, eigenlijk een zwembad dat energie oplevert. De motie is aangenomen met 14 stemmen voor (CDA, VVD-Liberaal2000, Voortvarend Voorst, PvdA-GroenLinks, D66, SGP) en 5 stemmen tegen (Gemeente Belangen)

Verduurzamen doen we in de wijk

Dit is een motie die vooral gaat over het verduurzamen van het bestaande bestand aan sociale huurwoningen. Hierbij valt te denken aan isolatie, nieuw thermopane en het plaatsen van zonnepanelen. De motie is aangenomen met 14 stemmen voor (CDA, VVD-Liberaal2000, Voortvarend Voorst, PvdA-GroenLinks, D66, SGP) en 5 stemmen tegen (Gemeente Belangen).

‘Wie goat d’r veur’,

Ton Janssen.

 

We hebben niet stilgezeten!

Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op. Zo ook voor de leden van VoortvArend Voorst. We hebben niet stil gezeten. In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan verdere ontwikkeling van onze partij. Lijst 7, de naam van onze partij bij de verkiezingen in maart, wordt  VoortvArend Voorst.

We hebben besloten om als partij een vereniging op te richten. Partijen die hun naam willen registreren moeten een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid. De  statuten hiervoor zijn geschreven en liggen ter goedkeuring bij de notaris. Nu werken we het  schrijven van een huishoudelijk reglement, het openen van een bankrekening en verdere ontwikkeling van de website. We gaan  een ledenavond organiseren waar we  de statuten vaststellen. We gaan we op zoek naar een vertegenwoordiger voor iedere kern of dorp en gaan met de leden thema’s vaststellen waar we aan gaan werken.

Algemene beschouwingen

In juni, tijdens de algemene politieke beschouwingen op het jaar 2023 heeft onze fractievoorzitter Arend Jansen in 5 minuten duidelijk gemaakt waar we staan en willen staan. Voor de volledige tekst kijk op onze website www.voortvarendvoorst.nl

Samengevat

“ Wat doen we  als je zoveel vertrouwen krijgt”? Dat schept verantwoordelijkheid. daar lopen we niet voor weg. Over een één ding zijn we eens.

  • De manier waarop wij als VoortvArend Voorst, politiek willen bedrijven, veranderd niet.
  • Volksvertegenwoordigers zijn we, dat is ons eerste uitgangspunt.
  • We willen eerlijk zijn, op komen voor de mensen die in de knel zitten, of die vastlopen in de ambtelijke ‘malle’-molen.
  • We zijn er voor mensen die:

die het idee hebben dat ze kunnen praten als Brugman maar niet gehoord worden.

Mensen die het vertrouwen kwijtraken en uiteindelijk boos, gefrustreerd en moedeloos zijn geworden.

Nieuwe wethouder

We zijn en blijven  betrokken bij de benoeming van een nieuwe wethouder voor de coalitie. Daarom nemen we actief deel aan de sollicitatiegesprekken.

Het bestuur van VoortvArend Voorst is als volgt samengesteld:

Jan-Willem Klop, voorzitter. Jakob Knol, secretaris, Gertjan Broers, penningmeester, Ton Janssen lid.

De fractie wordt gevormd door:

Arend Jansen, voorzitter, Danny Roelofs, Lianne v/d Brand, Kelly Uenk-Breemen, Jan Osinga, Gertjan Broers, Jan Mulder en Ton Janssen.

Wordt vervolgd, Ton Janssen.

Algemene beschouwingen juni

Voorzitter, collega raadsleden, medewerkers gemeente Voorst en ander belangstellenden.

VoortvArend Voorst heeft zich binnen 4 jaar ontwikkeld tot een volwaardige politieke partij, die in het hart van de politiek zit.

Wij zijn met een stel nieuwe en enthousiaste jonge mensen de we campagne ingegaan. Mensen die elkaar in het begin helemaal niet kenden die ‘de koe bij de horens hebben gevat’. Het resultaat was ‘een dijk’ van een verkiezingsprogramma en, een groei van 1 naar 3 zetels. En daar zijn we heel blij mee.

Het bevestigd dat ons programma gelezen en herkend wordt. Het roer moet om.

En, dan komt de vraag; “wat doen we nu” als je zoveel vertrouwen krijgt? Dat schept volgens ons verantwoordelijkheid. daar moet je niet voor weglopen. Over een één ding waren we het gauw met elkaar eens. De manier waarop wij als VoortvArend Voorst, politiek willen bedrijven, veranderd niet. Eerlijk zijn, op komen voor de mensen die in de knel zitten, of die vastlopen in de ambtelijke ‘malle’-molen. Mensen die het idee hebben dat ze kunnen praten als Brugman maar niet gehoord worden. Mensen die het vertrouwen kwijtraken en uiteindelijk boos, gefrustreerd en moedeloos zijn geworden. Volksvertegenwoordigers zijn we, dat is ons eerste uitgangspunt.

Met dat gegeven hebben we het aangedurfd om in deze coalitie te stappen. Dat hebben we gedaan, omdat we onze verantwoordelijkheid nemen, voor de verdere ontwikkeling van deze mooie gemeente, het groene hart in de Stedendriehoek.

Deze gemeente ontwikkelt zich door en met mensen. Mensen die hier graag willen wonen. U kent ons standpunt. Als je over een behoorlijk kapitaaltje beschikt, ben je zo binnen.

Als je dat niet hebt, moet je wachten, Soms te lang. Maar, ook deze mensen dragen hun steentje bij aan onze economie en welvaart. Wij zijn van mening dat de zin; “helaas kunnen wij niet alle inwoners van Voorst woonruimte aanbieden, niet meer tegen zullen komen in de beleidsstukken.

Verder voorzitter zal deze wisseling van de wacht andere accenten gaan leggen. Wij zijn daar duidelijk in geweest in onze campagne. De inwoners, die op ons gestemd hebben, hebben daar vertrouwen in gesteld. Wat ons betreft komt er een andere beroepshouding over de omgang met onze inwoners. De inwoners zal centraal staan, hoe? Door hen te betrekken in datgene wat voor hun van belang is. Uw vraag staal centraal,

Een punt wil ik nog benoemen. Als partij volledig meedoen in het College, zonder een wethouder te leveren, dat is een bewuste keuze en redelijk uniek. Wethouders in de gemeente Voorst zijn wethouders van de coalitie, dus niet van een specifieke partij. Daarmee is wat ons betreft de basis gelegd voor noodzakelijke veranderingen binnen onze mooie gemeente. De wethouders vertegenwoordigen alle vier de partijen en wij zullen erop toezien dat deze nieuwe stijl de komende vier jaar herkenbaar is voor onze inwoners.

Tot slot voorzitter,

Ik hoop dat het nieuwe college de aankomende tijd gaat gebruiken om elkaar beter te leren kennen. Ons advies, neem de tijd om te kijken naar alle beleidsstukken die in de zogenaamde ‘pijplijn’ zitten. Daar zit de ontstaansgeschiedenis en misschien ook het bestaansrecht. Ons advies is ook: neem de tijd om te kijken op welke onderwerpen, de kleur van dit college, haar stempel wil zetten. Stel vervolgens met elkaar en in de Raad vast welke koerswijzigingen nodig zijn. Zorg ervoor dat de Raad weer aan zet komt.

‘ WIE GOAT ER VEUR’! OK VEUR ONZE EIGEN STREEKTAAL.

Ik dank u voor uw aandacht en we spreken elkaar.

Arend Jansen