Diversiteit en inclusie

VoortvArend Voorst schrijft in haar verkiezingsprogramma 2022-2026; ‘ de gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de ondersteuning aan inwoners op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. ‘VoortvArend Voorst streeft naar een inclusieve samenleving.

Uitganspunten van een inclusie
Zijn, gelijkheid, solidariteit, autonomie en participatie. Om tot een inclusieve samenleving te komen zijn, bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid van belang. Het wiel is 3500 jaar geleden al uitgevonden. Dat gaan we niet opnieuw doen.
We sluiten graag aan bij de handreiking van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dat handvaten geeft voor een inclusieve samenleving en organisatie. Wij vinden dat de Gemeente Voorst hierin een belangrijke voorbeeldfunctie heeft. Ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking zorgt ervoor dat er begrip ontstaat voor de verschillende perspectieven van waaruit mensen denken. Een vertrekpunt is ook het verdrag van 2016, aangenomen in de Verenigde Naties dat gaat over de rechten van mensen met een beperking. Voor gemeenten betekent dit dat zij passende maatregelen moeten nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. Dus dat mensen met een beperking:

  • Vrijelijk kunnen kiezen waar, met wie en hoe zij willen wonen en leven;
  • De beschikking hebben over zorg en diensten die hen waar nodig ondersteunen bij het participeren in de samenleving;
  • Net als iedereen toegang hebben tot informatie, producten, openbare voorzieningen, maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte.

Een inclusieve samenleving
Gaat over; gelijkheid, solidariteit, autonomie en participatie. Om tot een inclusieve samenleving te komen is van belang; bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid.

  • Realiseer en erken dat er drempels zijn in de samenleving;
  • Zorg ervoor dat er begrip ontstaat voor de verschillende perspectieven van waaruit mensen denken;
  • Toegankelijkheid is een eerste voorwaarde om mee te kunnen doen, denk hierbij niet alleen aan de rolstoelgebruiker, mensen die door en of blind zijn. Het gaat ook om mensen waaraan je niet zo goed kunt zien dat zij een beperking hebben.

Inclusieve organisatie
Maakt zo goed mogelijk gebruik van de diverse talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige)( werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverbijfsduur, geslacht, beperking of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.

Wij hebben de verschillende uitgangspunten op een rij gezet, met elkaar besproken en gepresenteerd aan de wethouder. We zijn het eens over de uitgangspunten. Op korte termijn gaat een ambtelijke werkgroep aan de slag met een inventarisatie, het aanbrengen van samenhang en een inclusieagenda. Wij zijn hier graag direct bij betrokken. Ons doel is dat bij alle beleidsvoorstellen en uitvoering hiervan antwoord is gegeven op de vraag, Is voldaan aan de uitgangspunten van een inclusieve samenleving en organisatie?
Wordt vervolgd, Jan Mulder & Ton Janssen, VoortvArend Voorst.

Dorpsplein Twello
Dank voor de reacties op info@voortvarendvoorst.nl