Noodopvang asielzoekers in oude Ludger-Mavo! Wij zijn daar niet voor!

Op de valreep van de Raadsvergadering van 31 januari 2023, lag daar een motie van D66 over Noodopvang in de oude Ludger Mavo aan de Hietweideweg. De motie is op maandagmiddag, ondanks het advies om dit niet te doen, toch ingediend. Partijen hadden te weinig tijd om deze te ‘doorgronden’. De motie werd om maandagavond om 23.45 uur, onder stoom en kokend water besproken en is helaas aangenomen. Wat wij ervan vinden: een blamage! Zo willen wij niet omgaan met een ingewikkeld en complex vraagstuk dat over de hoofden van vluchtelingen heen gaat.

In de toelichting, zoals door W. Vrijhoef werd gegeven zaten emotionele elementen: “Er gaat een lawine van problemen komen’. “Als je kunt kiezen voor een dak boven je hoofd of een tentzeiltje, dan weten we toch waarvoor we moeten kiezen”. “Al bied je maar een paar dagen of weken opvang”. Een opportunistische motie, als u het ons vraagt. Mensen met een vluchtelingenstatus maak je mogelijk blij met een ‘dooie mus’.
De motie is met 9 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Drie coalitieleden waren afwezig, daar is handig gebruik van gemaakt. Zo werkt de oude politiek. Naar de adviezen van het huidige College is helaas niet geluisterd. Dat betreuren wij.
Wij zijn vergeten om een goede en evenwichtige afweging te maken, we hadden hier meer tijd aan moeten besteden. Daar leren we van, zo moeten wij dat niet meer doen.

Wij vinden ook dat het niet kan dat mensen (asielzoekers) in Nederland de nacht onder een zeiltje moeten doorbrengen. Zo wonen en leven wij ook niet. Wij zijn voorstanders van opvang voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Wij willen een inspanning leveren om deze mensen, al dan niet tijdelijk, een passende woonruimte te geven. De oplossing van huisvesting voor een fors toenemende groep vluchtelingen hebben wij ook niet. Daarvoor is het een te ingewikkeld en te complex.
We schuiven het ook niet voor ons uit. We hebben er, op grond van informatie die gegeven is, vertrouwen in dat dit College binnen de mogelijkheden en middelen die er zijn, er alles op alles zet om tegemoet te komen aan dit enorme vraagstuk. Daarvoor is een, in de haast en in elkaar geknutselde motie, geen oplossing.
Als VoortvArend Voorst kiezen we er liever voor om, met de beide benen op de grond, geen valse verwachtingen te wekken en onrust te zaaien onder de bewoners van Twello. D66 had beter kunnen weten. In de IBB-vergadering (informatieve Beelvormende Vergadering van 4 januari), was gevraagd om nog even geen acties te ondernemen. “Het College is er mee aan de slag, heeft gewoon iets meer tijd nodig”.

De keuze om wel of geen gebruik maken van de oude Ludger-Mavo, is helaas niet zo simpel. Het gebouw is afgekeurd en niet zomaar opnieuw te gebruiken, anders dan tegen forse investeringen. Hoewel er nog geen bouwbestemming ligt zijn er onder het vorige college afspraken gemaakt over de sloop van de Ludger-Mavo, de oude gemeentewerf en het verplaatsen van de Brandweerkazerne. Een kazerne die nog steeds prima functioneert. In onze ogen nog steeds een kapitaalsvernietiging. Er moeten 77 nieuwe woningen komen. Ook daar ligt een gezamenlijke inspanningsverplichting.

Bewoners hebben vorig jaar ingestemd met een tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in het voormalige gebouw van de gemeentewerken. Wijziging van beleid, zoals nu via een motie is aangenomen, leidt snel tot afkeuring door de omgeving. Met de omwonende zijn afspraken gemaakt, een goed bestuurder legt deze afspraken niet zomaar naast zich neer. Het bestuur wil betrouwbaar zijn en blijven.

Maar er is meer.
Er zijn en er worden afspraken gemaakt met de gemeente Apeldoorn. De Colleges trekken samen met Apeldoorn op om mensen een fatsoenlijk onderdak te bieden. Er zijn vast meerdere panden in Voorst die geschikt zijn voor een tijdelijke opvang. Ook de opvattingen van de COA over wat wel of niet geschikt is, is hierbij leidend. Zij keuren een pand, ook als dat in onze ogen geschikt leidt, snel af.

In ons verkiezingsprogramma kunt u lezen dat;
De gemeente Voorst zorgt ervoor dat de jaarlijks opgelegde taakstelling tijdig wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente een eigen verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de opvang van nieuwkomers als daar, door de hogere overheden, een beroep op wordt gedaan. Ja, nieuwkomers krijgen soms voorrang boven inwoners die al langer staan ingeschreven. Dat geldt ook voor mensen die gaan scheiden of die door andere omstandigheden eerder een woonplek krijgen toegewezen. Daarom zijn we van mening dat IJsseldal Wonen compensatie ontvangt zodat het niet ten koste gaat van mensen die op de wachtlijst staan.

Terug naar maandagavond. Wij vinden het zeer opmerkelijk dat door de oud-wethouder een ruimte wordt geclaimd die eigenlijk niet meer geclaimd kan worden!
Het huidige College kreeg deze erfenis. De ex-wethouder en portefeuillehouder kan, als geen ander weten hoe een dergelijk voorstel tot verdeeldheid kan leiden. Was de Raad compleet geweest dan was de stemming anders verlopen.

Goed voorbereid zijn op datgene wat op ons afkomt is en gewogen besluiten nemen vinden wij belangrijk. Daar heb je soms wat meer tijd voor nodig. We hebben er vertrouwen in dat ook gebeurt. (E)moties zijn soms een slechte raadgever.

Dorpsplein Twello
Wij zijn van mening dat hier niet goed over is nagedacht. De doorgang bij Oonk is te smal, er staan fietsen, er wordt gefietst. De opgang van Oonk naar Albert Heyn is te stijl voor mensen met een rolstoel, of rollator. Het plein is een ‘puist’ geworden, te hoog. Een laag zou er prima af kunnen. De straat coördinator en de winkeliersvereniging Twello-Centrum zullen er vast bij betrokken zijn. Wat de inwoners ervan vinden? Vraag het maar eens als u daar staat. Er is veel ongenoegen. Komen de ‘varkentjes’ en de waterpartij nog weer terug? Uw reactie kan naar info@voortvarendvoorst.nl
Kijk ook eens op onze website voortvarendvoorst.nl en op de Facebookpagina.

Twello, 3 februari 2023,
VoortvArend Voorst, Ton Janssen.